Christel Khalil – 2015 Daytime Emmy Awards in Burbank